Wpływ metod izolacji DNA na podobieństwo genetyczne linii pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) przy zastosowaniu techniki RAPD-Pcr

The effect of DNA isolation methods on genetic similarity
of winter wheat (Triticum aestivum L.) lines using RAPD-PCR techniques

Agnieszka Tomkowiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Poznań, Polska

Danuta Kurasiak-Popowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Poznań, Polska

Dorota Weigt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Poznań, Polska

Sylwia Mikołajczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Poznań, Polska
Streszczenie

Celem badań było porównanie wpływu 4 metod izolacji DNA na wynik analizy markerami molekular­nymi RAPD-PCR (ang. Random Amplified Polymorphic DNA - Polymerase Chain Reaction) linii pszenicy ozimej. Przeprowadzono izolację DNA metodą Thomsona i Henry'ego, metodą kolumienkową przy po­mocy kitu Quiagen DNeasy Plant Kit, przy pomocy kitu Genomic Mini AX Plant firmy A&A Biotechnolo- gy oraz zestawu Maxwell® 16 LEV Plant DNA Kit firmy Promega.Po izolacji przeprowadzono analizy molekularne RAPD-PCR, które wykorzystano jako wskaźnik służący do oceny metod izolacji DNA. Najlepszą metodą izolacji okazała się metoda z wykorzystaniem Quiagen DNeasy Plant Kit. Jakość DNA otrzymanego po izolacji tym kitem była najwyższa, a otrzymane elektro- forogramy były najbardziej czytelne. Jest to jednak metoda izolacji DNA najdłuższa i najdroższa, co ogra­nicza jej wykorzystanie przy dużej liczbie badanych genotypów. Dobrą metodą izolacji DNA ze względu na jakość otrzymanych obrazów elektroforetycznych była metoda izolacji kitem Genomic Mini AX Plant. Metodą szybką i tanią okazała się metoda Thomsona i Henry'ego, niestety mniej wydajną w porówna­niu do poprzednich. Metodą o największym zróżnicowaniu ilości otrzymanego DNA była izolacja z wy­korzystaniem zestawu Maxwell.

 

The aim of this study was to compare the effect of 4 DNA isolation methods on the results of analyses using molecular markers of Random Amplified Polymorphic DNA - Polymerase Chain Reaction (RAPD- PCR) in winter wheat lines. DNA was isolated using the method proposed by Thomson and Henry, the column method with a Quiagen DNeasy Plant Kit, a Genomic Mini AX Plant Kit by A&A Biotechnology and the Maxwell® 16 LEV Plant DNA Kit by Promega. After isolation RAPD-PCR analyses were carried out. The molecular study was an evaluation indicator of the DNA isolation methods. The best isolation method was that using the Quiagen DNeasy Plant Kit. Isolation using this kit provided the best DNA quality and the greatest legibility of electropherograms. However, it is the most time- and cost-intensive method of DNA isolation, which limits its applicability at a large number of tested genotypes. In terms of electrophoretic image quality good DNA isolation was provided by the method using a Genomic Mini AX Plant Kit. A rapid and cheap method was that proposed by Thomson and Henry; unfortunately, it was less efficient than the former ones. The great­est variation in the amounts of obtained DNA was observed for isolation using the Maxwell kit.

Słowa kluczowe
izolacja DNA; pszenica ozima; polimorfizm markerów RAPD; isolation of DNA; winter wheat; polymorphism of RAPD markers
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2015) 20: 90-109
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-06-25 09:49:27
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy