Laboratoryjny reaktor do badania reakcji fotokatalitycznych w układzie ciekłe reagenty - stały katalizator

Laboratory reactor for testing photocatalyst reactions in the liquid reagents - the solid catalyst system

Piotr M. Słomkiewicz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Beata Szczepanik

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono budowę i zasadę działania laboratoryjnego reaktora do badania reakcji foto­katalitycznych w układzie ciekłe reagenty - stały katalizator. Konstrukcja reaktora umożliwia pobiera­nie próbek z mieszaniny reakcyjnej oraz doprowadzanie do mieszaniny reakcyjnej gazów, w tym gazów obojętnych.

 

The construction and the principle of operation of the laboratory reactor for testing photocatalyst re­actions in the liquid reagents - the solid catalyst system have been described in the presented paper. Construction of reactor enables sampling of the reaction mixture and supplying to the reaction mixture of gases and inert gases too.

Słowa kluczowe
fotoreaktor; reakcje fotokatalityczne; fotokatalizator; photoreactor; photocatalyst reactions; photocatalyst
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2015) 20: 24-35
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-24 12:03:35
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy