Konstrukcja i zastosowanie wazonu wegetacyjnego do pomiarów rozwoju roślin w warunkach zróżnicowanego zagęszczenia gleby w obrębie systemu korzeniowego

Vegetative flowerpot for measurements of studied plants in the conditions of the diverse condensation of the soil in the roots system

Anna Świercz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kielce, Polska

Piotr M. Słomkiewicz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Laboratorium Badań Strukturalnych, Kielce, Polska
Streszczenie

Opatentowany, zmodyfikowany wazon wegetacyjny umożliwi eksperymentalne badanie reakcji roślin na zróżnicowany skład granulometryczny gleby, stanowiący naturalną cechę ośrodka wzrostu korzeni. Na polach uprawnych zmienność właściwości gleby uwarunkowana jest procesami naturalnymi i an­tropogenicznymi związanymi z techniką uprawy i nawożeniem. W zaprojektowanym wazonie, wyko­rzystując jego dwie ruchome części, można prześledzić warunki rozwoju systemu korzeniowego rośliny uprawnej wzrastającej przy zróżnicowanym zagęszczeniu gleby spowodowanym m.in. przejazdami ma­szyn rolniczych czy zlokalizowanym nawożeniem. Rozwiązanie konstrukcyjne wynalazku pozwala także na optymalne dozowanie wody do podłoża glebowego poprzez kontrolowane osuszanie i nawadnianie zapewniające odpowiednie warunki wilgotności rozwijającym się roślinom.

 

Patent pending modified vegetative flowerpot enables, except typical observation lead in objects this type, the experimental study of plant responses to soil heterogeneity constituting a natural feature of the root growth center. In cultivation fields variability of soil properties is conditioned by natural and anthropogenic processes associated with the technique of cultivation and fertilization. In designed flowerpot using its two movable parts can observed conditions around the root system of the cultivation plant's under different condensation of soil caused by rides of agricultural machinery and localized fertilization. The design of the invention also allows optimal dispensing water into the ground soil by controlled drying and irrigation, which maintains proper conditions of humidity developing plants.

Słowa kluczowe
wazon wegetacyjny; nawożenie; zagęszczenie gleby; vegetative flowerpot; fertilization; condensation of soil
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2015) 20: 12-23
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-24 11:54:49
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy