Charakterystyka mikroflory grzybowej izolowanej z treści jaj konsumpcyjnych

Characterization of fungal microflora isolated from table eggs

Tomasz Szablewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska

Łukasz Tomczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska

Renata Cegielska-Radziejewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska
Streszczenie

Grzyby nitkowate zwane pleśniami są wielokomórkowymi organizmami cudzożywnymi. Pleśnie cha­rakteryzujące się szybkim i agresywnym wzrostem zanieczyszczają wiele surowców i produktów spo­żywczych, w tym również treść jaj konsumpcyjnych. Celem badań było zidentyfikowanie i scharaktery­zowanie mikroflory grzybowej znajdującej się w treści jaj konsumpcyjnych. Pleśnie wyizolowano z od­wodnionych prób białka jaj konsumpcyjnych. Do hodowli grzybów mikroskopowych zastosowano pod­łoże RBC. Na podstawie przeprowadzonej obserwacji mikroskopowej grzyby zakwalifikowano do odpo­wiedniego rodzaju. W wyniku badań stwierdzono, że wyizolowane z treści jaj konsumpcyjnych grzyby mikroskopowe należą do następujących rodzajów: Penicillium, Stemphylium, Alternaria, mucor, rhizopus i rhodotorula.

Filamentous fungi called moulds are multicellular chemoorganotrophic organisms. Moulds are distin- guished by fast and aggressive growth which leads to network of hyphae called a mycelium. The aims of the study were to identify and describe fungal microflora isolated from table eggs. In the experiment samples of dehydration were transferred on agar medium RBC. After the incubation macroscopy char- acteristic was done and the growth of mould colonies was described. Then microscopic observation of mycelium was carried out in order to qualify fungi to suitable genus. It was found that isolate micro­scopic fungi belong to the following genus: Penicillium, Stemphylium, Alternaria, mucor, rhizopus and rhodotorula.

Słowa kluczowe
mikroflora grzybowa; mikotoksyny; jaja; fungal microflora; mycotoxins; eggs
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2015) 20: 8-11
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-24 11:27:47
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy