Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu przy użyciu karty muzycznej komputera

Determination of speed of sound in air using a computer's sound card

Miłosz Grodzicki

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wrocław, Polska

Szymon Adam

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wrocław, Polska
Streszczenie

Praca przedstawia sposób wykonania pomiaru prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu przy użyciu karty muzycznej komputera PC. Celem artykułu jest demonstracja prostego układu pomiarowe­go, umożliwiającego wyznaczenie prędkości dźwięku nawet w warunkach domowych, praktycznie bez nakładów finansowych. Zestaw pomiarowy składa się z komputera wyposażonego w kartę muzyczną, dwóch mikrofonów i głośnika. Generowane dźwięki są odbierane przez mikrofony i analizowane przez napisany na potrzeby projektu program komputerowy. Prezentowane doświadczenie może być wyko­rzystane w procesie dydaktycznym, np. do demonstracji na wykładach lub jako zestaw do wykonania ćwiczenia na I pracowni fizycznej. Autorzy prezentują stanowisko doświadczalne oraz ilustrują jego dzia­łanie wykonanymi pomiarami.

The paper presents a measurement method for the speed of sound in air by using a PC sound card. The aim is to demonstrate a simple measurement system, which allows for measurement of the speed of sound even at home, and is available at minimal cost. The measurement setup consists of a PC with a sound card, two microphones and a speaker. The generated sounds are received by microphones and analyzed by the software specially elaborated for the project. The presented experiment can be used in the teaching process, e.g. as a demonstration at lectures or a setup for physical training lab. The authors present the experimental stand and illustrate its performance with standard measurements.

Słowa kluczowe
prędkość dźwięku; karta muzyczna; komputer PC; stanowisko edukacyjne; speed of sound; sound card; personal computer PC; educational stand
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 333-340
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-01-27 09:15:37
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy