Rozkład mykobioty oraz trichotecenów we frakcjach ziarna owsa przechowywanego w różnych warunkach

Distribution of the mycobiota and the trichothecenes in oat fraction stored under various conditions

Anna Ostrowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Chemii, Poznań, Polska

Kinga Stuper-Szablewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Chemii, Poznań, Polska

Tomasz Szablewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska

Juliusz Perkowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Chemii, Poznań, Polska
Streszczenie

Celem badań było określenie poziomu mykobioty oraz stężenia trichotecenów w różnych pod wzglę­dem wielkości ziarna frakcjach owsa przechowywanych w różnych warunkach wilgotności względnej powietrza oraz temperatury (65%, 15°C; 90%, 5°C). Przebadano 24 próby ziarna. Na podstawie prze­prowadzonych badań stwierdzono, że zawartość mykobioty oraz mikotoksyn z grupy trichotecenów jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości ziarniaków. Rozwój grzybów mikroskopowych oraz produkcja mikotoksyn w czasie przechowywania ziarna zależy głównie od początkowego poziomu jego zaniec­zyszczenia, a w mniejszym stopniu od warunków przechowywania.

Aim of this study was to determine the level of mycobiota and the concentration of trichothecenes in different grain size fractions of oat stored under different conditions of relative humidity and tempera- ture (65%, 15°C; 90%, 5°C). Were tested 24 grain samples. Based on the survey, it was found that the content of mycobiota and mycotoxins of the class of trichothecenes is inversely proportional to the size of kernels. Was found that it depends mainly on the initial level of contamination while grain less extent on the storage conditions.

Słowa kluczowe
owies; grzyby mikroskopowe; trichoteceny; oat; microscopic fungi; trichothecenes
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 309-314
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-01-27 08:19:12
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy