Ocena skuteczności procesu mycia i dezynfekcji powierzchni roboczych metodą pomiaru stężenia ATP

Evaluation of the effectiveness of the process of cleaning and disinfecting surfaces by measuring the concentration of ATP /p>

Łukasz Tomczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska

Tomasz Szablewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska

Renata Cegielska-Radziejewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska

Dorota Cais-Sokolińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Mleczarstwa, Poznań, Polska
Streszczenie

Celem pracy była ocena efektywności procesów mycia i dezynfekcji powierzchni roboczych w zakładzie przetwórczym mięsa na podstawie wyników testów bioluminescencyjnych, opierających się na pomia­rze stężenia ATP. Pobrano próby z powierzchni produkcyjnych oraz wymazy ze ścian po procesie produk­cyjnym, po płukaniu oraz po myciu i dezynfekcji. Najwyższą skuteczność mycia i dezynfekcji stwierdzono w przypadku kutrów, na powierzchni których poziom ATP zmniejszył się w zakresie od 95,73 do 98,17%. Równie efektywną eliminację zanieczyszczeń po procesie mycia i dezynfekcji uzyskano dla powierzchni stołów do pakowania wędlin. Po zabiegu dezynfekcji poziom ATP obniżył się od 90,45 do 92,15% w sto­sunku do ilości po procesie produkcyjnym. Procesy mycia i dezynfekcji skutecznie obniżają ilość zanie­czyszczeń na powierzchniach roboczych.

The aim of this thesis was the evaluation of efficiency of wash and disinfection processes of work sur­faces in meat processing plant on the basis of bioluminescence test results which were based on meas- urement of ATP concentration. Samples were taken from the production area and swabs from the walls after the production process, after washing and after washing and disinfection. The highest percentage of washing and disinfection in the case of said cutter, the surface of which reduced the level of ATP in the rangę of 95,73-98,17%. Equally effective elimination of pollution after the washing process of dis­infection was obtained for the surface of tables for packaging meats. After the disinfection treatment decreased the level of ATP from 90,45-92,15% relative to the quantity of the production process. Cleaning and disinfection processes effectively reduce the amount of impurities on the working surfaces.

Słowa kluczowe
higiena; bioluminescencja; ATP; hygiene; bioluminescence; ATP
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 299-302
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-01-26 14:03:52
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy