Modyfikacja zasilania wodorem inwersyjnego chromatografu gazowego 

The modification of hydrogen supply of the inverse gas chromatograph

Nina Dziewit

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Laboratorium Badań Strukturalnych, Kielce, Polska

Piotr M. Słomkiewicz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Laboratorium Badań Strukturalnych, Kielce, Polska
Streszczenie

Opracowano zmodyfikowany system zasilania wodorem inwersyjnego chromatografu gazowego z ge­neratora wodoru. Polega on na zastosowaniu dodatkowego zbiornika buforowego i regulatora ciśnie­nia toru wodorowego. Uzyskano zmniejszenie oscylacji prądu detektora FID i jego pracę w dopuszczal­nym zakresie wartości temperatur. 

The modified system of hydrogen supply the inverse gas chromatograph from hydrogen generator was elaborated. It depends on the use of additional buffer reservoir and the regulator of pressure of hydro­gen track. The decrease of the oscillations of current of detector the FID and the admittance range of temperatures value of his work were received.

Słowa kluczowe
generator wodoru; inwersyjny chromatograf gazowy; detektor płomieniowo- jonizacyjny; hydrogen generator; inverse gas chromatograph; detector FID
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 245-250
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-16 10:59:47
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy