Badania mikroskopowe krystalizacji paliw konwencjonalnych i biopaliw podczas chłodzenia

Microscopic research of conventional fuels and biofuels crystallization during cooling

Kazimierz Baczewski

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego W Warszawie, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Warszawa, Polska

Piotr Szczawiński

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego W Warszawie, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Warszawa, Polska
Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań mikroskopowych procesu krystalizacji bazowego oleju napędowego (HON) oraz estru metylowego oleju rzepakowego (RME), obu czystych i z dodatkiem depresatora podczas chłodzenia. Opisano proces krystalizacji i morfologię kryształów. Wykazano, że krystalizacja HON i RME, zarówno czystych, jak i z dodatkiem depresatora, przebiega odmiennie. Podczas krystalizacji HON po­wstaje więcej kryształów w kształcie płytek, a RME - więcej kryształów w kształcie igieł. Proces krysta­lizacji determinuje zmianę właściwości reologicznych badanych paliw. Depresator modyfikuje przebieg procesu krystalizacji odmiennie dla HON i RME.

Document contains the microscopic investigations results of crystallization process of base diesel oil (HON), rapeseed oil methyl ester (RME) both pure and with the addition of depressant during cooling. In addition a process of the crystallization and the crystals morphology were described. It has been shown that crystallization HON and RME, either pure or with the depressant addition proceeds differ­ently. HON formed during the crystallization more platelet-shaped crystals and RME - more needle- shaped crystals. The crystallization process determines change in rheological properties of tested fuels. Depressant modifies the crystallization process differently for HON and RME.

Słowa kluczowe
olej napędowy; biopaliwa; estry metylowe oleju rzepakowego; proces krystalizacji; właściwości reologiczne paliw; diesel fuel; biofuels; rapeseed oil methyl esters; crystallization process; rheological properties of fuels
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 227-235
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-16 09:41:09
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy