Wybrane zastosowania chromatografii jonowej do oznaczania amin

Selected applications of ion chromatography for the determination of amines

Rajmund Michalski

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, Polska

Aleksandra Łyko

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, Polska
Streszczenie

Chromatografia jonowa jako odmiana wysokosprawnej chromatografii cieczowej od ponad 35 lat jest wykorzystywana przede wszystkim do oznaczania nieorganicznych anionów i kationów w wodach i ściekach. Jednakże w minionych latach zakres jej zastosowań znacznie się rozszerzył na nowe anality oraz rodzaje matryc. Ważną grupą związków stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, jak i obecnych w napojach i żywności są aminy alifatyczne oraz aromatyczne. W pracy przedstawiono wybrane zastosowania chromatografii jonowej do oznaczania amin m.in. w ściekach przemysłowych oraz próbkach napojów i żywności.

 

Ion chromatography as a kind of high performance liquid chromatography is used for the determination of inorganic anions and cations in water and wastewater since over 35 years. However, nowadays its application is broaden and concerns new analytes and types of sample matrix. An important group of compounds use in different branches of industry, as well as present in beverages and food are aliphatic and aromatic amines. The work presents a selected application of ion chromatography for the determination of amines in e.g. industrial wastewater, and in beverages and food.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 71-77
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-29 14:40:40
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy