Wpływ wybranych parametrów eksploatacyjnych pojazdu na wyniki pomiaru sił hamowania na kołach w warunkach stacji kontroli pojazdów 

The influence of chosen exploitation factors of car vehicles on results of wheel brake forces measure by vehicles services stations items

Rafał Burdzik

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Białystok, Polska

Piotr Folęga

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Białystok, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych pojazdów samochodowych na zarejestrowane wartości sił hamowania według metod stosowanych w stacjach kontroli pojazdów. Na podstawie analizy zagadnienia opracowano i przeprowadzono plan badań sił hamowania dla różnych wartości ciśnienia w ogumieniu i obciążenia pojazdu. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że zarówno dodatkowe obciążenie jak i ciśnienie odbiegające od nominalnego mają wpływ na zmierzone siły hamowania.

 

The paper presents results of research which purpose was to evaluate the influence of chosen exploitation factors car vehicles on registered brake forces by vehicles services stations items. Based on analysis of the problem it was elaborated and carried out research plan for brake forces measure for different values of tyre pressure and vehicle loads. Obtained results confirm that no extrinsic tyre pressure and vehicle extra loads are exert an influence on registered brake forces.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 63-70
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-29 14:35:58
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy