Poszukiwanie optymalnej struktury sieci transportowej przy wykorzystaniu równoległego algorytmu genetycznego 

Search for the optimal structure of transportation network using parallel genetic algorithm

Aleksander Król

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Informatycznych Transportu, Katowice, Polska
Streszczenie

Aktualna struktura sieci transportowej jest skutkiem długotrwałych procesów w przeszłości i jest bardzo prawdopodobne, że nie jest ona optymalna dla obecnych i przewidywanych potrzeb. Gdy wymagana jest modernizacja lub rozbudowa sieci transportowej z reguły rozpatruje się kilka konkurencyjnych projektów, natomiast struktura rozwiązania optymalnego nie jest znana. Wynika stąd potrzeba pracowania metody znajdującej optymalną sieć transportową przy danych założeniach. Dane wejściowe dla tego problemu nie mogą być zadane postaci analitycznej, naturalne jest zatem zaproponowanie algorytmu genetycznego jako narzędzia optymalizacyjnego. Charakterystyczną właściwością algorytmu genetycznego jest niezależne wykonywanie obliczeń dla wielu podobnych do siebie obiektów, więc wprowadzenie przetwarzania równoległego istotnie zmniejsza czas potrzebny do otrzymania rozwiązania.  

 

The current transportation network structure is usually a result of historically long adaptation process and probably it is not optimal for present and future transportation needs. When a modernisation or expansion is required only a few competing designs are evaluated, but the structure of the optimal solution remains unknown. So, there is a need of introduction of a method searching for optimal transportation network structure. The input data for the optimisation problem cannot be entered in analytical form, so it is natural to propose a genetic algorithm for performing the task. A specific feature of genetic algorithm is independent executing of calculations for many similar objects, so introducing of parallel processing significantly reduces the time needed.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 49-56
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-29 14:22:13
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy