Zmiany zawartości ergosterolu podczas przechowywania pszenicy durum

Kinga Stuper

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii, Poznań, Polska

Marzena Gawrysiak–Witulska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Poznań, Polska

Grzegorz Szwed

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin, Polska

Juliusz Perkowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii, Poznań, Polska
Streszczenie

Celem przedstawianych badań, było monitorowanie zmian zawartości grzybów mikroskopowych mierzonej stężeniem ERG w czasie przechowywania ziarna pszenicy twardej w warunkach różnej wilgotności ziarna, w warunkach niskiej temperatury, przy wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności. W pierwszym doświadczeniu materiał badany stanowiło ziarno krajowej pszenicy ozimej, hodowlanej linii Desf. Triticulum durumLGR 626b/99/4, wyprowadzonej w Instytucie Genetyki i Hodowli Roślin AR w Lublinie. Ziarno o wilgotności  9%, 14% oraz 18%, przechowywano w temperaturze 20˚C przez okres 3 miesięcy. Pobraną próbę rozdrabniano i oznaczano stężenie ERG. Zawartość ERG w próbie kontrolnej wynosiła 1,72 mg/kg. W przypadku wszystkich badanych prób o różnej, przedstawionej powyżej wilgotności liczebność grzybów zmieniała się w czasie. Po 3 miesiącach przechowywania stężenie ERG (w mg/kg) wynosiło odpowiednio dla 9% 2,27, 14% 5,88, dla 18% natomiast 11,15 mg/kg. W drugim doświadczeniu badano ziarno pochodzące z punktów skupu zbóż znajdujących się na terenie zachodnio – południowej Polski. Ziarno o wilgotności 14% przechowywano w różnych warunkach. Stanowisko A: temperatura 18˚C oraz wilgotność względna powietrza 45% oraz stanowisko B: temperatura 10˚C oraz wilgotność względna powietrza 80%. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż nawet niewielki wzrost wilgotności ziarna zbóż, przy zachowaniu stałej temperatury, wpływa w istotny sposób na poziom grzybów mikroskopowych w czasie przechowywania prób pszenicy durum. Stwierdzono również, iż wilgotność względna powietrza w miejscu przechowywania istotniej niż temperatura wpływa na rozwój pleśni.

 

The aim of the presented investigations was to monitor changes in contents of mycoflora measured by ERG concentration during storage of durum wheat grain under conditions of different grain moisture content, maintaining constant temperature, and under low temperature conditions at high moisture content and low humidity. In the first experiment the experimental material consisted of spring wheat grain grown in Poland, of a breeding line Desf. Triticulum durum LGR 626b/99/4, produced at the Institute of Genetics and Plant Breeding, the Agricultural University in Lublin. Grain with moisture content of 9%, 14% and 18% was stored at 20˚C for 3 months. Collected samples were milled and ERG concentration was determined. The content of ERG in the control was 1.72 mg/kg. In case of all tested samples with different moisture contents, presented above, the level of mycoflora changed in time. After 3-month storage ERG concentration (in mg/kg) for 9% moisture content was 2.27, for 14% it was 5.88, while for 18% it was 11.15 mg/kg. In the second experiment analyses were conducted on grain coming from grain purchasing centres in south-western Poland. Grain with moisture content of 14% was stored under different conditions. Station A: temperature 18˚C and relative humidity 45%, and station B: temperature 10˚C and relative humidity 80%. Based on results it was found that even a slight increase in moisture content of grain when maintaining constant temperature has a significant effect on the level of mycoflora during storage of durum wheat samples. It was also found that relative humidity in the storage site has a more significant effect on the development of mycoflora than temperature does.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 107-111
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-29 13:14:58
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy