Współrzędnościowa technika pomiarowa w kontroli dokładności wytwarzania powierzchni swobodnych

Coordinate measuring technique in controlling the accuracy of free-form surfaces

Grzegorz Skorulski

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska

Andrzej Werner

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska
Streszczenie

W pracy pokazano na konkretnych przykładach, w jaki sposób wybór strategii obróbki wykańczającej może wpływać na jakość i dokładność wytwarzanych powierzchni swobodnych. Powierzchniom tym w technice stawiane są liczne wymagania, gdyż stanowią one (lub są powiązane) z innymi elementami części maszyn, głównie form i matryc. Analiza dokładności wytworzenia powierzchni na frezarskim centrum obróbkowym ze sterowaniem CNC została przeprowadzona na podstawie pomiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Otrzymane w wyniku pomiarów mapy powierzchni ze zdefiniowanymi błędami są z kolei podstawą do sformułowania wniosków odnośnie poprawy jakości wytwarzanych powierzchni. Wskazano również na rolę i zastosowanie współrzędnościowej techniki pomiarowej do wyżej zdefiniowanych zadań.

 

The accuracy of some free-form samples with respect to strategy of the machining has been discussed in this paper. The results are very usefull, because this kind of surfaces are very important in technique, especially with respect to moulds and dies. Moreover, the technological parameters and strategy of finishing cuts have significant influence on accuracy. The three samples have been produced by CNC machine center. The accuracy analysis of produced free-form surfaces was made using coordinate measuring machine (CMM). The diagrams or maps of errors, received from measurement, are simply provided to conclusions, which strategy of the finishing operation will be acceptable and how to increase  the precision in real production. The significance of the coordinate measuring system in controlling the accuracy has been described as well.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 79-84
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-29 12:44:19
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy