Badania mikrokalorymetryczne wpływu wybranych domieszek upłynniających na proces hydratacji cementu

Microcalorimetric effect of selected superplasticizers on cement hydration

Dorota Małaszkiewicz

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Białystok, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badania kinetyki wydzielania ciepła podczas uwadniania cementów w obecności domieszek do betonu silnie redukujących ilość wody zarobowej, tzw. superplastyfikatorów. Zastosowano cement portlandzki typu CEM I 32,5 oraz cement hutniczy CEM III/A 32,5 N. Metodą mikrokalorymetryczną stwierdzono opóźnienie procesu wydzielania ciepła w przypadku obu zastosowanych domieszek. Eksperyment prowadzono przy stałym współczynniku wody do cementu w/c=0,5. Dodatkowo przeprowadzono badania czasów wiązania zaczynów cementowych o konsystencji normowej. Stwierdzono opóźnienie zarówno początku jak i końca wiązania w przypadku obu zastosowanych domieszek.

 

Heat evolution process of cement hydration in the presence of high-range water-reducing chemical admixtures for concrete has been investigated. Two types of cements were applied: Portland cement CEM I 32,5 and blast furnace cement CEM III/A 32,5. The retarding of heat evolution at early stage was observed in the case of both applied superplasticizers. The experiment was carried out at constant water-cement ratio (w/c=0,5). Additionally setting times were tested. Retarding of both initial and final setting time was observed for both applied admixtures.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 13-18
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-29 11:46:28
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy