Zastosowanie filmów nagrywanych szybką kamerą w analizie dynamiki wzrostu pęcherzy gazowych 

Using the high speed video in analysis of air bubbles growth dynamics

Ewelina Suszczyńska

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska

Wojciech Mencel

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska

Romuald Mosdorf

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska
Streszczenie

W pracy zaproponowano metodę analizy dynamiki ruchu powierzchni rozdziału faz opartą na analizie klatek filmu wykonanego szybką kamerą. Zastosowano algorytmy: desaturacji, filtr Sobela, inwersji, binaryzacji, dylatacji oraz erozji. Zaproponowana metoda pozwala na analizę dynamiki zmian w czasie położenia powierzchni pęcherzy w długich przedziałach czasu. Metodę wykorzystano w analizie dynamiki powstawiana pęcherzy powietrza w prostokątnym minikanale wypełnionym woda destylowaną. W celu weryfikacji poprawności metody przeprowadzono analizę częstotliwościową ruchu ścianki pęcherzy. Uzyskane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi z analizy sygnału rejestrowanego z zastosowaniem czujnika laserowego.

 

In the paper the method of analysis of dynamics of gas-liquid interface movement has been presented. In analysis the frames from high speed video have been used. The image processing technique and the Sobel operator have been used. The method can be useful for analysis of interface movement in long time period. In the paper the method has been used for analysis of movement of bubbles wall in the rectangular channel. The Fourier analysis of obtained data has been prepared. The results of calculation has been compared with measurement of frequency of bubbles departure using the laser sensor.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 91-97
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-30 09:57:17
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy