Wpływ genotypu na cechy okrywy włosowej lisów pospolitych 

The effect of genotype on coat traits in red foxes

Piotr Przysiecki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Rolnictwa, Leszno, Polska

Sławomir Nowicki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Poznań, Polska

Aneta Filistowicz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Rolnictwa, Leszno, Polska

Zbigniew Nawrocki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Rolnictwa, Leszno, Polska

Andrzej Filstowicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wrocław, Polska
Streszczenie

Celem pracy było zbadanie wpływu pochodzenia lisów pospolitych  na cechy fizyczne włosów pokrywowych i gęstość okrywy włosowej. Materiał do badań stanowiły próbki włosów pobrane od samic  i samców  lisa pospolitego odmiany: polskiej, fińskiej oraz czterech grup mieszańców z różnym udziałem genów odmiany fińskiej i norweskiej. Próbki włosów z okrywy zimowej i letniej pobierano przyżyciowo z partii grzbietowej. W każdej próbce policzono wszystkie włosy pokrywowe i podszyciowe oraz określono stosunek między nimi. Na włosach wykonano pomiary ich długości, wytrzymałości i wydłużenia. Lisy odmiany fińskiej charakteryzowały się lepszymi parametrami: wytrzymałości,  długości, grubości  włosów pokrywowych oraz liczby włosów puchowych  w okrywach włosowych zimowej i letniej w porównaniu do grup mieszańców oraz odmiany polskiej. 

 

The aim of this study was to asses the influence of silver fox origin on coat hair physical traits and density of cover. The hair samples taken from red fox vixens of varieties: Polish, Finish, Norway and four groups of  crossbreds of these varieties were studies. The hair samples were taken from the back of live animals in winter and summer coat. In every hair sample coat and undercoat hairs were counted and the ratios were determined. Foxes of finnish variety had higher parameters: strength, length, thickness of hair over cover and the number of down hair, in the winter and summer, compared to groups of crossbreds and the Polish variety.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 73-77
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-30 09:05:49
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy