Ocena zawartości patuliny w zagęszczonym soku jabłkowym z uwzględnieniem etapów procesu produkcyjnego 

Assessment of patulin content in apple juice concentrate in regard to production process stages

Janusz Sękul

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości, Zakład Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Elwira Worobiej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości, Zakład Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Marcin Bryła

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości, Zakład Oceny Jakości Żywności, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego, Zakład Analizy Żywności, Warszawa, Polska
Streszczenie

Celem pracy była ocena jakości zagęszczonego soku jabłkowego pod względem zawartości patuliny oraz próba zbadania zmian zawartości tej mikotoksyny w siedmiu głównych etapach procesu produkcji w wybranym w zakładzie przetwórczym w środkowym okresie kampanii. Przedmiotem analizy były pobrane w zakładzie przetwórczym próbki: surowca, półproduktów i produktu końcowego tj. zagęszczonego soku jabłkowego. Zawartość patuliny oznaczono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Otrzymane wyniki odniesiono do aktualnych regulacji prawnych w zakresie najwyższych dopuszczalnych zawartości mikotoksyny w produktach spożywczych. Granice wykrywalności i oznaczalności metody dla produktów stałych wynosiły odpowiednio 3,2 i 9,7 µg/kg, zaś dla produktów płynnych 1,5 i 4,6 µg/kg. Zawartość patuliny w próbkach płynnych, w tym koncentratu nie przekroczyła 10 μg/kg. Najwyższą zawartość patuliny stwierdzono w jabłkach pobranych w jednym z terminów w listopadzie ok. 49 μg/kg.  

 

The aim of this work was to assess apple juice concentrates quality in regard to the patulin content as well as an attempt to investigate the mycotoxin content changes at seven main processing stages in a selected production plant in the middle of a campaign. An object of the analysis were raw material (apples), semi-products, and final product (apple juice concentrate) samples taken in the plant. Patulin content was determined by means of high-performance liquid chromatography. Results obtained were compared with statutory regulations as to the maximum acceptable patulin concentrations in foodstuffs. Limits of detection and quantitation for the method developed were 3,2 and 9,7 µg/kg and 1,5 and 4,6 µg/kg for solid and liquid samples, respectively. Patulin content in liquid samples did not exceed 10 μg/kg. The highest patulin content was found in apples taken in one of the batches from November – approx. 49 μg/kg. 

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 51-56
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-01 14:16:39
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy