Ocena stanu jakości gruntów przylegających do stacji benzynowych w Kielcach 

Physicochemical properties and heavy metal contents of soils adjacent to petrol stations in the city of Kielce

Anna Świercz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Ochrony Gleb i Krajobrazu Kulturowego, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kielce, Polska

Katarzyna Stolicka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Ochrony Gleb i Krajobrazu Kulturowego, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kielce, Polska

Elżbieta Sykała

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Ochrony Gleb i Krajobrazu Kulturowego, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kielce, Polska
Streszczenie

Zawartość metali ciężkich oznaczono w próbkach gruntów pobranych z 20 stacji benzynowych, zlokalizowanych przy jezdniach Kielc.  Próbki gleby pobrano z głębokości 0-20 cm przy pomocy laski Egnera. Odczyn badanych gleb mieścił się w zakresie pH w KCl od 6,03 do 7,97. Zawartość metali ciężkich w gruntach z otoczenia wybranych stacji paliw była zróżnicowana. Zakres zawartości wybranych metali w glebach wyniósł odpowiednio (w mg·kg-1): 10,40-156,8 Pb; 22,2- 240,5 Zn; 4,4-41,0 Cu; 38,8-6,8 Cr; 0,1 do 1,3 Cd. Podwyższone zawartości metali ciężkich tj. Pb, Cd, Zn, Cu w glebach w sąsiedztwie niektórych stacji benzynowych nie kwalifikują analizowanych gleb jako zanieczyszczonych (Dz. U nr 165 poz.1359).  

 

Heavy metal contents were determined in soil samples collected near 20 petrol stations located in the city of Kielce. Soil samples were taken from 0 – 20 cm depth using an Egner’s sampler. A pH value of the soils under study ranged for pH in KClfrom 6.03 to 7.97. Heavy metal contents in soil collected near the petrol stations were diverse. Concentration ranges for some metals were (in mg· kg-1): 10.40-156.8 for Pb; 22.2- 240.5 for Zn; 4.4-41.0 for Cu; 38.8-6.8 for Cr; 0.1 do 1.3 for Cd. Elevated contents of some heavy metals (Pb, Cd, Zn, Cu) near several petrol stations suggest that these soils can be classified as clean soils.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 43-50
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-01 14:01:09
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy