Rola robotyzacji w podwyższaniu jakości pieczywa w branży piekarniczej

The role of robotisation in improving bakery product quality


Radosław Drozd

Politechnika Gdańska, Gdańsk,
Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie roli robotyzacji w podwyższaniu jakości pieczywa. Ma ona ścisły związek z niezawodnością pracy maszyn i warunkami higieniczno-sanitarnymi, maszyny do produkcji pieczywa powinny być bowiem utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i niezawodnościowej, co także wpływa zasadniczo na jakość wypieków.

Autor, uczestnicząc w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 w jednej z piekarń wyodrębnił czynniki, które mają wpływ na jakość pieczywa w branży piekarniczej w kontekście robotyzacji linii produkcyjnej i dokonał ich podziału na trzy grupy funkcjonujące w procesie wytwórczym, tj. czynniki surowcowe, czynniki związane z procesem technologicznym oraz czynniki organizacyjno-techniczne.

The article aims to present the role of robotisation in increasing the bakery product quality, as it is closely linked to machine reliability, as well as hygienic and sanitary conditions. All machines employed in the production process ought to be maintained at full production potential and reliability, which also has a fundamental influence on the final product’s quality.

While participating in the 2014-2020 Smart Growth Operational Programme in a bakery, the author isolated factors influencing bakery product quality within the context of production line robotisation. He grouped the factors into three categories present within the production process, i.e., related to raw materials, technological processes, and organisational-technical aspects.

Key words
jakość pieczywa; robotyzacja; niezawodność; quality of bread; robotisation; reliability
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 254-268
First published on-line: 2021-01-29 13:35:06
Full text PL (.PDF) Full text ENG (.PDF) Statistics Back to list