Stanowisko do badań procesu sterylizacji surowców spożywczych stosowanych przy produkcji błonników pokarmowych

A stand for testing the sterilization process of food raw materials used in the production of dietary fibers

Wojciech Tarasiuk

Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska

Mariusz Liszewski

ML-TECH sp. z o.o. , Rutki-Kossaki, Polska
Abstract

W pracy przedstawiono stanowisko do badań procesu sterylizacji surowców spożywczych. Umożliwia ono sterowanie takimi parametrami jak czas sterylizacji, temperatura wygrzewania, temperatura pary wodnej. W celu weryfikacji skuteczności procesu sterylizacji w zależności od zastosowanych parametrów wykonano badania liczby drobnoustrojów oraz drożdży i pleśni w akredytowanym laboratorium. Materiałem poddanym badaniom była łuska kakao.

The paper presents a stand for testing the sterilization process of food raw materials. The controlled pa- rameters are sterilization time, soaking temperature, steam temperature. In order to verify the efficien- cy of the sterilization process, depending on the mentioned parameters the quantity of microorganisms as well as yeasts and molds in cocoa shells was investigated in an accredited laboratory.

Key words
sterylizacja; stanowisko badawcze; surowce spożywcze; A stand for testing the sterilization process of food raw materials used in the production of dietary fibers
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 266-275
First published on-line: 2020-02-01 09:25:55
Full text PL (.PDF) Full text ENG (.PDF) Statistics Back to list