Spawanie MIG cienkościennych konstrukcji środków transportu ze stali DOCOL 1200M

MIG welding of thin-walled structures of means of trasnport made of DOCOL 1200M steel

Bożena Szczucka-Lasota

Politechnika Śląska, Śląsk, Polska

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Śląsk, Polska

Jan Piwnik

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Warszawa, Warszawa, Polska

Adam Jurek

Novar sp. z o.o. Gliwice, Gliwice, Polska

Krzysztof I. Wilczyński

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Abstract

Ważnym materiałem stosowanym w budowie środków transportu są stale z grupy AHSS (AHSS – Advan- ced High-Strength Steel) z uwagi na ich wysoką granicę plastyczności na poziomie 900 MPa. Złącza z tych stali są trudnospawalne i nie gwarantują porównywalnych własności mechanicznych. Celem prac przedstawionych w artykule jest dobór parametrów do spawania cienkościennych konstrukcji ze stali AHSS na przykładzie stali DOCOL 1200M. Postanowiono sprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza.

Recently, more and more often used material in the construction of means of transport are steels from the AHSS group (AHSS – Advanced High-Strength Steel) due to their high yield strength of 900 MPa. The joints of these steels are difficult to weld and can to guarantee good plastic properties. The purpose of the article is to choose the parameters for welding thin structures made of AHSS steel on the example of DOCOL 1200M steel. It was decided to check the welding parameters on the correctness of the joint made.

Key words
inżynieria lądowa; transport; środki transportu; stal AHSS; civil engineering; transport; means of transport; AHSS steel
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 250-257
First published on-line: 2020-02-01 09:05:59
Full text PL (.PDF) Full text ENG (.PDF) Statistics Back to list