Koncepcja niezawodności strumieniowo-systemowej na przykładzie branży piekarniczej

The concept of stream and system reliability on the example of the bakery industry

Radosław Drozd

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska

Jan Piwnik

COBRABiD Warszawa, Warszawa, Polska
Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono nową koncepcję niezawodności systemu technologicznego opartą na analizie relacji skojarzeń elementów strumieni energii, materii, informacji, czasu i finansów. Podano sposób specyfikacji strumieni i metodę ustalania wartości niezawodności relacji istotnych i wspomagających. Relacje istotne pomiędzy elementami strumieni systemu definiowano jako mające wartość niezawodności jeden w czasie. Relacje wspomagające mają zaś wartość pomiędzy zero i jeden. Relacje istotne określa się na podstawie badań, doświadczenia i wiedzy. Niezawodność strumieniowo-systemowa Pss

jest wielkością skalarną, to jest liczbą, której wartość zawiera się pomiędzy zerem i jednością. Wielkość Pss charakteryzuje bezodmowną pracą całego systemu. Jej średnia wartość w czasie normowym tn wyraża efektywność procesu produkcyjnego. Wielkość Pss jest ilorazem ilości relacji istotnych do sumy relacji istotnych i wspomagających. Forma wyrażenia na Pss wskazuje sposób optymalizacji procesu na drodze wzrostu ilości relacji istotnych pomiędzy komponentami strumieni wsadowych systemu. Koncepcję Pss zastosowano w badaniach efektywności produkcyjnej piekarni X, działającej w ramach grupy MiMPBP. Analiza systemowa piekarni umożliwia istotny wzrost niezawodności procesu wypieku chleba po zastosowaniu robotyzacji. Koncepcja niezawodności strumieniowo-systemowej Pss może być wykorzystana do analizy efektywności procesów technologicznych i optymalizacji w dowolnych procesach produkcyjnych. Wymaga to szczegółowej analizy systemowej takich procesów.

This article presents a new concept of technological system reliability based on the analysis of the relationship of associations of elements of energy streams, matter, information, time and finance. The method of stream specification and the method of determining the reliability values of significant and supporting relationships are given. Relevant relationships between elements of system streams were defined as having one-time reliability value. Supportive relationships have a value between zero and one. Relevant relationships are determined based on research, experience and knowledge. Pss expresses the efficiency of the production process. Pss indicates how to optimize the process by increasing the number of relationships significant between the components of the system batch streams. The Pss concept was used in research into the production efficiency of bakery X operating within the MiMPBP group. System analysis of the bakery allows a significant increase in the bread baking process reliability after using robotization. The concept of Pss stream-system reliability can be used to analyze the efficiency of technological processes and optimization in any production processes. This requires a detailed system analysis of such processes.

Key words
niezawodność strumieniowo-systemowa; system streaming reliability
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 249-264
First published on-line: 2019-10-30 13:48:30
Full text PL (.PDF) Full text ENG (.PDF) Statistics Back to list