Wybrane aspekty badań pokryć antykorozyjnych na przykładzie komory solnej i elementów maszyn łąkarskich w przedsiębiorstwie SaMASZ

Selected aspects of corrosion protection tests on the example of the salt chamber and elementsmeadow machines at the SaMASZ compan

Jerzy Jaroszewicz

Katedra Zarządzania Produkcją, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska

Karolina Sosna

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska

Angelika Mikutowicz

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
Abstract

W pracy zaprezentowano wybrane aspekty badań pokryć antykorozyjnych elementów maszyn. Omówiono komorę solną, która jest wykorzystywana w metodzie sprawdzania pokryć antykorozyjnych. W komorze rozpylony został chlorek sodu. Jego zadaniem jest pokazanie, która powłoka spełnia wymagania oraz która powinna zostać jeszcze dopracowana (znalezienie przyczyny odpowiedzialnej za negatywny wynik badania). Jest to badanie, które wykonuje się w temperaturze 35°C i 5% NaCl w atmosferze.Badania w rozpylonej obojętnej solance (NSS) przeprowadzone są wg PN-EN ISO 9227 oraz ISO 3574 . W pracy przedstawiono wyniki badań pomiarów próbek, które zostały podzielone ze względu na technologie przygotowania powierzchni, śrutowanie, producenta farby, grubość powłoki oraz stopień odwarstwienia.

The paper presents selected aspects of testing corrosion protection of machine elements. The salt chamber is discussed, which is used in the method of checking anti-corrosion coatings. Sodium chloride was sprayed into the chamber. His task is to show which coating meets the requirements and which should be further refined (finding the reason responsible for the negative test result). This is a test that is performed at 35°C and 5% NaCl in the atmosphere. Tests in atomized neutral brine (NSS) are carried out according to PN-EN ISO 9227 and ISO 3574. The paper presents test results of sample measurements, which were divided by surface preparation technologies, shot blasting, paint manufacturer, coating thickness and degree of detachment.

Key words
komora solna; ubytki korozyjne; procesy technologiczne; salt chamber; corrosion losses; technological processes
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 239-248
First published on-line: 2019-10-30 13:38:25
Full text PL (.PDF) Full text ENG (.PDF) Statistics Back to list