Stanowisko dydaktyczne do badania procesu erozji

A didactic stand for testing the erosion process

Wojciech Tarasiuk

Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska

Izabela Panek

Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
Abstract

W pracy przedstawiono projekt mobilnego stanowiska do badań procesu erozji uderzeniowej. Konstrukcja urządzenia pozwala na prowadzenie badań w zamkniętych pomieszczeniach, a niektóre czynności pomiarowe zostały zautomatyzowane. Urządzenie umożliwia ocenę wpływu kąta padania ścierniwa na intensywność zużycia erozyjnego. Parametrami, którymi można sterować, są: kąt padania strugi ścierniwa, odległość dyszy od badanej powierzchni, prędkość ścierniwa, rodzaj ścierniwa. W poniższej pracy została opisana koncepcja i zasada działania stanowiska.

The paper presents a project of a mobile stand for research on the erosion process. The construction of the device makes it possible to conduct tests in closed rooms, and some of the measurement activities have been automated. The device enables the assessment of the influence of the angle of abrasive fall on the intensity of erosion wear. Parameters that can be controlled are: the angle of incidence of the abrasive stream, the distance of the nozzle from the tested surface, the speed of the abrasive, the type of abrasive. In this paper describes the concept and principle of operation of the stand.

Key words
erozja; stanowisko badawcze; zużycie; sterilization; test bench; food raw materials
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 231-238
First published on-line: 2019-10-30 13:33:09
Full text PL (.PDF) Full text ENG (.PDF) Statistics Back to list