Wpływ robotyzacji na niezawodność procesu produkcyjnego w branży piekarniczej

The influence of robotization on the reliability of the production process in the bakery industry

Radosław Drozd

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk, Polska
Abstract

Celem artykułu jest ustalenie wpływu robotyzacji na niezawodność linii produkcyjnej mikro i małych przedsiębiorstw w branży piekarniczej na podstawie badań wykonanych w okresie 2016.01.02- -2018.12.31. Autor przedstawił problematykę opomiarowania niezawodności zrobotyzowanego systemu produkcyjnego, wyszczególnił wszystkie maszyny po robotyzacji, oznaczając je odpowiednio w procesie, co było niezbędne do dalszych obliczeń. Następnie zostały przedstawione obliczenia niezawodności wybranego projektu systemu zrobotyzowanego (wersja robocza – TRAY), oparte na koncepcji probabilistycznej. W dalszej części artykułu został zaprezentowany schemat niezawodności zrobotyzowanego procesu produkcyjnego chleba z wykorzystaniem jednej linii WPH1 wraz z końcowymi wynikami, które wykazały, że po wprowadzeniu systemu zrobotyzowanego, niezawodność pracy maszyn na linii produkcyjnej chleba uległa poprawie o 6%.

The purpose of the article is to determine the impact of robotics on the reliability of the production line of micro and small enterprises in the baking industry, based on research carried out in the period 2016.01.02-2018.12.31. The author presented the issues of measuring the reliability of a robotic production system, specified all machines after robotization, marking them appropriately in the process, which was necessary for further calculations. Then, the reliability calculations of the selected robotic system design (working name – TRAY) based on the probabilistic concept were presented. The rest of the article presents a diagram of the reliability of the robotic bread production process using one WPH1 line together with the final results showed that after the introduction of the robotic system, the reliability of machines on the bread production line improved by 6%.

Key words
niezawodność procesu produkcyjnego; robotyzacja; koncepcja probabilistyczna; reliability of the production process; robotization; probabilistic concept
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 215-230
First published on-line: 2019-10-30 13:26:32
Full text PL (.PDF) Full text ENG (.PDF) Statistics Back to list