Niezawodność maszyn produkcyjnych w branży piekarniczej – zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Reliability of production machines in the bakery industry – theoretical and practical issues 

Radosław Drozd

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie modeli probabilistycznych, które następnie zostały wykorzystane do analizy niezawodności maszyn produkcyjnych w branży piekarniczej. Autor prowadził badania w okresie 2016.01.02-2018.12.31 dotyczące opomiarowania niezawodności systemu produkcyjnego tradycyjnego, bazującego na koncepcji probabilistycznej. Z uwagi na ograniczony zakres artykułu zostały przedstawione obliczenia niezawodności dla zespołu pieców termo-olejowych z wykresem intensywności uszkodzeń w latach 2006-2018 oraz przewidywanym rozkładem funkcji intensywności w latach 2019-2026.

The aim of the article is to present probabilistic models, which were then used to analyze the reliability of production machines in the baking industry. The author conducted research in the period from January 2, 2016 to December 31, 2018 regarding the measurement of reliability of a traditional production system based on a probabilistic concept. Due to the limited scope of the article, reliability calculations for a set of thermo-oil furnaces with a graph of damage intensity in 2006-2018 and the predicted distribution of intensity functions in 2019-2026 have been presented.

Key words
niezawodność maszyn produkcyjnych; modele probabilistyczne; reliability of production machines; probabilistic models
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 201-214
First published on-line: 2019-10-30 13:19:43
Full text PL (.PDF) Full text ENG (.PDF) Statistics Back to list