Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej w badaniach zjawiska tworzenia się biofilmów bakteryjnych

Application of scanning electron microscopy in the examinations of bacterial biofilm formation process

Kamila Myszka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Poznań, Polska

Katarzyna Czaczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Poznań, Polska
Abstract

Celem pracy było wyznaczenie kinetyki tworzenia się biofilmu Proteus vulgaris i Enterococcus faecalis na powierzchni stali nierdzewnej (typ 316L) metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Badanie zjawiska adhezji mikroorganizmów do powierzchni stałej przy różnej zawartości składników pokarmowych w pożywce przeprowadzono metodą szacowania obrazów mikroskopowych wg 9-stopniowej skali adhezji. W przeprowadzonych doświadczeniach zaobserwowano intensyfikację zjawiska tworzenia się biofilmu Proteus vulgaris i Enterococcus faecalis na powierzchni stali nierdzewnej w warunkach głodowych. Zaawansowane stadium powstawania błon biologicznych na testowanych powierzchniach abiotycznych odnotowano już w pierwszych godzinach trwania doświadczeń. Przeprowadzone eksperymenty wskazują na przydatność skaningowej mikroskopii elektronowej w monitorowaniu dynamiki procesu adhezji drobnoustrojów do powierzchni stałych.

The objective of the research was to determine the kinetics of Proteus vulgaris and Enterococcus faecalis biofilm formation on stainless Steel surface (type 316L) using the method of scanning electron microscopy. The analysis of microorganisms adhesion process to solid surfaces under different of nutrients availability in the medium was conducted according to a 9-degree scalę of adhesion. In the work the intensification of Proteus vulgaris and Enterococcus faecalis biofilm formation process on the surface of stainless Steel under starvation conditions was noticed. The advanced stages of biofilm formation process on abiotic surfaces was observed at the beginning of experiments. The conducted experiments indicated the usefulness of the scanning electron microscopy in monitoring the microorganisms adhesion process to solid surfaces.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 86-91
First published on-line: 2019-04-29 16:45:20
Full text (.PDF) Statistics Back to list