Zastosowanie pirolizy połączonej z chromatografią gazową w badaniach produktów degradacji termicznej samoprzylepnych klejów poliakrylanowych

Using of pyrolisis coupled with chromatography in investigation of thermal degradable products of acrylic pressure-sensitive adhesives

Zbigniew Czech

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Szczecin, Polska

Robert Pełech

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Szczecin, Polska
Abstract

Samoprzylepne kleje poliakrylanowe syntetyzowane na drodze polimeryzacji rodnikowej z typowych monomerów akrylanowych wykazują odporność termiczną do około 160-180°C. Powyżej tego przedziału temperatur następuje początkowo powolna, a następnie szybka degradacja termiczna klejów poliakrylanowych. W wyniku degradacji termicznej tworzą się produkty rozkładu pirolitycznego, których ilość zależy od warunków pirolizy, a ich skład od składu poliakrylanowych klejów samoprzylepnych. Za pomocą chromatografii gazowej dokonano analizy podstawowych ciekłych produktów degradacji termicznej syntetyzowanych klejów poliakrylanowych o znanych składach, podając mechanizm ich degradacji.

Acrylic pressure-sensitive adhesives synthesized by radical polymerization using typical acrylate monomers are thermal resistant to about 160-180°C. Above this temperature range is observed in the beginning slowly, and later quickly the thermal degradation of acrylic adhesives. Consequently thermal degradation are form pyrolysis by-products, which amount and kind is dependent on the composition of acrylic self-adhesives. Using the gas chromatography was conducted the analysis of main liquid thermal degradable products of synthesized acrylic adhesives with known compositions and proposed the mechanism of their thermal degradation.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 80-85
First published on-line: 2019-04-29 16:17:12
Full text (.PDF) Statistics Back to list