Zastosowanie oprogramowania komputerowego do oceny chemicznych procesów oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego

The use of computer software in the evaluation of chemical precesses of food industry wastewater treatment

Piotr Konieczny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Poznań, Polska

Marcin Szymański

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i ŻywieniuUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Poznań, Polska

Renata Dobrucka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Poznań, Polska
Abstract

Procesy oczyszczania ścieków pochodzących z zakładów spożywczych różnych branż można zintensyfikować między innymi przez zastosowanie wybranych reagentów chemicznych. Dobre efekty daje tu zarówno zastosowanie jedynie chemii czyli tzw. strącania bezpośredniego, jak i połączenie tradycyjnego oczyszczania biologicznego ze wspomaganiem chemicznym i realizowane jako tzw. strącanie symultaniczne, strącanie wstępne lub strącanie końcowe. W publikacji scharakteryzowano ścieki przemysłu spożywczego, a następnie omówiono wyniki symulacji komputerowej wykonanej dla ścieków typowych dla przemysłu mięsnego. Pokazano zróżnicowane efekty wyboru metody oczyszczania dla jakości ścieków oczyszczonych i gospodarki osadowej. Wykorzystanie komputera można rekomendować do porównawczej oceny procesów oczyszczania ścieków różnymi metodami chemicznymi.

Application of selected Chemical reagents can intensify treatment processes of wastewater from food industry. Both, the Chemical treatment only as a „direct precipitation” as well as combination of Chemical and biological treatment as „simultaneous precipitation”, „pre- precipitation” or „post precipitation” method can lead to good results. In this publication wastewater of food industry were characterized as first, and results of Computer simulation of treatment of wastewater of typical meat processing have been presented as next. Different effects resulted from selection of treatment method for quality of wastewater and sludge management has been demonstrated. Application of Computer software can be recommended for comparative evaluation of treatment processes of wastewater with different Chemical methods

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 70-79
First published on-line: 2008-04-29 16:04:26
Full text (.PDF) Statistics Back to list