Zastosowanie analizatora dyfuzji i aktywności wody do badania transportu wody w nasionach wody

The use of analyzer of water diffusion and activity to study of water transport in pea seeds

Grażyna Plenzler

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fizyki, Poznań, Polska

Stefan Poliszko

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Poznań, Polska

Danuta Klimek-Poliszko

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fizyki, Poznań, Polska
Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań, które wskazują na możliwość zastosowania analizatora dyfuzji i aktywności wody do ujawnienia pewnych aspektów transportu wody w nasionach. Wykazano, że w odpowiednich warunkach wilgotności i temperatury nasion obserwowany jest odwracalny wpływ dwóch reagentów HgCl2 i 2-merkaptoetanolu na współczynnik dyfuzji wody w nasionach. Efekt ten, w świetle znanych z literatury danych, świadczy to o udziale kanałów wodnych w obserwowanym zjawisku.

The results of research, which indicate the possibility of using the analyser of water diffusion and activity for the study of some aspects of water transport in seeds have been presented in the paper. It has been shown that in appropriate conditions of seed temperature and humidity the irreversible effect of mercury chloride and 2-mercaptoethanolon the seeds can bee observed. It proves that the water channels take part in the observed phenomenon.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 66-69
First published on-line: 2019-04-27 14:40:36
Full text (.PDF) Statistics Back to list