Utlenianie heksafluoropropylenu do tlenku heksafluoropropylenu - Instalacyjne problemy pomiarowe

The oxidation process of hexafluoropropylene to hexafluoropropylene oxide- the problems with measuring installation

Monika Łągiewczyk

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej , Szczecin, Polska

Zbigniew Czech

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej , Szczecin, Polska

Egbert Meissner

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej , Szczecin, Polska
Abstract

W artykule omówiono właściwości związków perfluoroorganicznych bazujących na tlenku heksafluoropropylenu (THFP), ich możliwe zastosowanie oraz metody otrzymywania tlenku perfluoropropylenu z heksafluoropropylenu (HFP) w zależności od czynnika utleniającego. Przedstawiono także bardzo istotne problemy związane z kontrolą pomiarową prowadzoną w trakcie procesu utleniania HFP do THFP. Opisano także nową metodę utleniania HFP do THFP, której próby podjęto w Instytucie Technologii Chemicznej Organicznej Politechniki Szczecińskiej.

This paper present properties of perfluoroorganic compounds based on hexafluoropropylene oxide (HFPO), their application and describes methods of the synthesis of hexafluoropropylene oxide (HFPO) from hexafluoropropylene (HFP) depends on oxidizing agents. It were presented also, very significant problems, which are connected with measurement monitoring conducted during the oxidation process of HFP to HFPO. It was presented also, the new oxidation method from HFP to HFPO, which was performed in Institute of Organic Chemical Technology at Szczecin University of Technology.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 43-49
First published on-line: 2019-04-27 12:07:26
Full text (.PDF) Statistics Back to list