Ocena przydatności wybranych gatunków traw do fitoremediacji kadmu i ołowiu cz.II ołów

Evaluation of the usefulness of selected species of grasses to phytoremediation of cadmium and lead part II lead

Maciej Bosiacki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Poznań, Polska

Paweł Wolf

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Poznań, Polska
Abstract

W sztucznie zanieczyszczone ołowiem podłoże posadzono trzy gatunki traw gazonowych: kostrzewa czerwona Festuca rubra L. sensu lato, odmiana ‘Jasper’; kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schleb., odmiana ‘ Asterix’; wiechlina łąkowa Poa pratensis L., odmiana ‘Evora’. Dawki ołowiu zastosowane w doświadczeniu odzwierciedlają różny stopień zanieczyszczenia: dawka 100 mg Pb × dm-3 zawartość podwyższona, 500 mg Pb × dm-3 słabe zanieczyszczenie, 1000 mg Pb × dm-3średnie zanieczyszczenie. Celem przeprowadzonych badań była ocena przydatności wybranych gatunków traw do fitoremediacji ołowiu. Stwierdzenie który z uprawianych gatunków traw gazonowych akumulował największe ilości ołowiu, i jakie ilości tego metalu przechodzą z podłoża do części nadziemnych badanych roślin. Spośród ba-danych traw gatunkiem wykazującym największą zdolność do akumulacji ołowiu okazała się kostrzewa czerwona.

Three species of grasses: Festuca rubra L. sensu lato, variety ‘Jasper’; Festuca arundinacea Schleb., variety ‘Asterix’ and Poapratensis L., variety ‘Evora’ were planted in a substrate artificially contaminated by lead. Doses of lead applied in the experiment represent different degrees of contamination. The dose of 100 mg Pb × dm-3 indicates raised content; 500 mg Pb × dm-3 - small contamination; 1000 mg Pb × dm-3 - medium contamination. The objective of the presented studies was the evaluation of the usefulness of selected species of grasses to phytoremediation of lead, affirming which from growed of selected species of grasses accumulated the largest quantities of lead and what quantities of this metal cross from substrate to above - the ground parts of studied plants. From among the studied grasses, species showing the largest capacity to accumulation of lead the Festuca rubra L. sensu lato, variety ‘Jasper’ appeared.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 28-36
First published on-line: 2019-04-27 10:59:27
Full text (.PDF) Statistics Back to list