Ocena przydatności wybranych gatunków traw do fitoremediacji kadmu i ołowiu cz.I kadm

Evaluation of the usefulness of selected species of grasses to phytoremediation of cadmium and lead part I cadmium

Maciej Bosiacki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Nawożenie Roślin Ogrodniczych , Poznań, Polska

Paweł Wolf

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Nawożenie Roślin Ogrodniczych , Poznań, Polska
Abstract

W sztucznie zanieczyszczone kadmem podłoże posadzono trzy gatunki traw gazonowych: kostrzewa czerwona Festuca rubra L. sensu lato, odmiana ‘Jasper’; kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schleb., odmiana ‘Asterix’; wiechlina łąkowa Poapratensis L., odmiana ‘Evora’. Dawki kadmu zastosowane w doświadczeniu odzwierciedlają różny stopień zanieczyszczenia: dawka 1 mg Cd × dm-3 zawartość podwyższona, 5 mg Cd × dm-3 słabe zanieczyszczenie, 10 mg Cd × dm-3 średnie zanieczyszczenie. Celem przeprowadzonych badań była ocena przydatności wybranych gatunków traw do fitoremediacji kadmu. Stwierdzenie który z uprawianych gatunków traw gazonowych akumulował największe ilości kadmu, i jakie ilości tego metalu przechodzą z podłoża do części nadziemnych badanych roślin. Spośród badanych traw, gatunkiem wykazującym największą zdolność do akumulacji kadmu okazała się kostrzewa czerwona. -3

Three species of grasses: Festuca rubra L. sensu lato, variety ‘Jasper’; Festuca arundinacea Schleb., variety ‘Asterix’ and Poa pratensis L., variety ‘Evora’ were planted in a substrate artificially contaminated by cadmium. Doses of cadmium applied in the experiment represent different degrees of contamination. The dose of 1 mg Cd × dm-3 indicates raised content; 5 mg Cd × dm-3 - small contamination; 10 mg Cd × dm-3 - medium contamination. The objective of the presented studies was the evaluation of the usefulness of selected species of grasses to phytoremediation of cadmium, affirming which from growed of selected species of grasses accumulated the largest quantities of cadmium and what quantities of this metal cross from substrate to above - the ground parts of studied plants. From among the studied grasses, species showing the largest capacity to accumulation of cadmium the Festuca rubra L. sensu lato, variety ‘Jasper’ appeared.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 19-27
First published on-line: 2019-04-27 10:43:21
Full text (.PDF) Statistics Back to list