Ocena lepkości zapraw za pomocą wiskozymetru

Prototype viscometer was used to evaluate of viscosity mortars

Jacek Mądrawski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Poznań, Polska

Wojciech Kostrzewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Poznań, Polska
Abstract

Pomimo, że zastosowanie mieszanek samozagęszczalnych stale wzrasta, to nie doczekały się one opracowania prostych metod projektowania, podobnych jak w przypadku mieszanek betonów tradycyjnych. Zakres pracy obejmuje przebadanie istniejących recept na mieszanki betonów SCC, pod kątem osobnego określenia własności Teologicznych zapraw wydzielonych z całości mieszanki, oraz określenia jej lepkości jednym parametrem i powiązanie tych własności z jedną cechą kruszywa grubego np; powierzchnią właściwą. Poszukiwane związki powinny docelowo doprowadzić do sformułowania metody iteracyjno- analitycznej pozwalającej na łatwe i szybkie projektowanie mieszanek betonów samozagęszczalnych. Do oceny lepkości za¬prawy wykorzystano prototypowy przyrząd nazwany wiskozymetrem.

Despite of fact that using of self compacting concrete mixtures has been permanently increasing there is lack of simple method of design procedures similar to ones used in traditional concrete mixtures. The paper covers examination of existing recipes of SCC mixtures and focuses on determination of rheological properties of mortar separated from whole mixture, determination of its viscosity by means of one single parameter and create relation of those properties with one feature of coarse-grained aggregate e.g. specific surface. Demand relationship should finally lead to formulation of iteration- analytical method which allows designing of self compacting concrete mixtures in fast and easy way. viscometer was used to evaluate viscosity of self compacting concrete mixtures.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 13-18
First published on-line: 2019-04-29 10:39:11
Full text (.PDF) Statistics Back to list